Baş nazirdən təhsillə bağlı Qərar

Nazirlər Kabineti  “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

XALQ.AZ-ın məlumatına görə, dəyişikliyə əsasən,“Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili Qaydaları”nın “I. Evdə təhsil almaq hüququ  verən xəstəliklərin Siyahısı” bölməsi yeni redaksiyada təsdiq edilib.I. Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin SİYAHISI

    Sıra           №-si           Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı10-cu baxış üzrə kod   Diaqnoz Xəstəliyin gediş xüsusiyyətləri(forması, mərhələsi, fazası, ağırlıqdərəcəsi, terapiyası)Psixoloji- tibbi- pedaqojikomissiyanın təkrarmüayinəsi
12345
Nevrologiya
1.G11.0-G11.9İrsi ataksiyaağır hərəkət pozuntusutəhsilini bitirənədək
  2.  G12.1Digər irsi spinal əzələ atrofiyaları.Uşaqlarda proqres- sivləşən bulbar iflic [Fasio-Londe] Spinaləzələ atrofiyası gənclik forması III tip (Kuqelberqvellander) ağır hərəkət pozuntusu  təhsilini bitirənədək
 3. G24.1İdiopatik ailəvi disto- niyageneralizə olunmuş formalar. Ağır hərəkət məhdudluğutəhsilini bitirənədək
4.G40.0-G40.9Epilepsiyagündüz saatlarında tez- tez təkrarlanan tutmalar1 il
5.G71.0Əzələ distrofiyasıağır hərəkət pozuntusutəhsilini bitirənədək
6.G71.2Anadangəlmə miopa- tiyalarağır hərəkət pozuntusutəhsilini bitirənədək
 7. G80.0-G80.9 Serebral iflicağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edə bilmir). Özünə qulluqetməkdə çətinlik təhsilini bitirənədək
 8. G81.0-G81.9 Hemiplegiyaağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edəbilmir). Özünə qulluq etməkdə çətinlik təhsilini bitirənədək
12345
 9. G82.0-G82.5 Paraplegiya və tetra- plegiyaağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edə bilmir). Özünə qulluqetməkdə çətinlik təhsilini bitirənədək
Pediatriya
 10. K50.0-K50.9Kron               xəstəliyi (regional enterit)ağır forma, residiv verən gedişlə, nazik və yoğun bağırsağın morfofunk- sional çatışmazlığı,çəkinin itirilməsi ilə 2 il
11.K74.0-K74.6Qaraciyərin fibrozu və sirrozu 2 il
 12. E84.0-E84.9 Kistik-fibrozmukovissidoz. Ağciyər və bağırsaqların morfo- funksional çatışmazlığıilə nəticələnən vəziyyəttəhsilini bitirənədək
  13.  E76.2  Digər mukopolisaxa- ridozlarlizosomal toplanma xəstəlikləri (mukopolisa- xaridozlar IV və VI tip). Cırtdanboyluluq, spon- diloepifizar displaziya, aktiv hərəkətlərin məh-dudluğu  Təhsilini bitirənədək
 14. B20.1-B24İnsan immunçatış- mazlığı virusunun (İİV) törətdiyi xəstəlikIV mərhələ, xəstəliyin ağır təzahürlərinin möv- cudluğu ilə (vərəm infek- siyası istisna olmaqla) 1 il
 15. D82.0Viskot Oldriç         sind- romuatopik dermatit, hemor- ragik sindrom, B və T limfositlərin defisiti və s.təhsilini bitirənədək
 16. Z94.0-Z94.9Transplantasiya olun- muş orqan və toxu- maların olmasıdavamlı hormonal           və immunospressiv terapiya 1 il
Hematologiya
17.D56.0Alfa-talassemiyaağır gedişli1 il
18.D56.1Beta-talassemiyaağır formalı (böyük və aralıq)1 il
19.D56.8Digər talassemiyalarağır gedişli drepanota- lassemiya1 il
12345
20.D58.9Dəqiqləşdirilməmiş irsi hemolitik anemiyaağır gedişli1 il
 21. D59.1 Digər            autoimmun hemolitik anemiyalarağır forma, tez-tez krizlərlə müşahidə olu- nan, splenektomiyadansonrakı vəziyyət 1 il
22.D61.0Konstitusional aplastik anemiyaağır       gedişli, ağırlaşmalarsomatiktəhsilini bitirənədək
 23. D66VIII amilin irsi çatış- mazlığıağır gedişli, hemorragik sindrom, hərəkət məh- dudiyyəti 2 il
 24. D67IX amilin mazlığıirsiçatış-ağır gedişli, hemorragiksindrom, hərəkət məh- dudiyyəti 2 il
  25.  D69.1Trombositlərin keyfiy- yət qüsurları, Bernar- Sulye (nəhəng trom- bositlər) sindromu, Qlansman trombas-teniyası  ağır gedişli, hemorragik sindrom  2 il
 26. D69.3İdiopatik            trombosito- penik purpuraxroniki gedişli, residiv verən, ragik sindromtez-tez hemor- 1 il
Endokrinologiya
 27. E10.0 İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma iləbazis-bolyus terapiya, ağır forması gündə 3 dəfə, yaxud daha çoxinsulin inyeksiyası təhsilini bitirənədək
Allerqologiya
  28.  J45.0 J96.1Allergik komponentin üstünlüyü ilə müşa- hidə olunan bronxial astma;xronik respirator çatış- mazlıqağır gedişli, atopik forma, tez-tez residiv verən. II dərəcəli tənəffüs çatışmazlığı. Davamlı bazis terapiya  1 il
Cərrahiyə
 29. K63.2 Bağırsaq fistulumədə-bağırsaq trak- tında aparılan ağır cərrahi əməliyyatlardan sonra yaranan 1 il
        
12345
 30. Q42.2-Q42.3Anal dəliyinin ana- dangəlmə olmaması, atreziyası və fistul ilə stenozu kolostomiya sonrası yaranan disfunksiyalar 1 il
 31. T90Başın          travmalarının nəticələribaş beyində aparılan böyük sümük defekti  iləağır cərrahi əməliyyatlar 1 il
 32. Z96.7Digər sümüklərin və vətərlərin              implantla-rının  olması (kəllə plastikası) baş beyində aparılan ağır cərrahi əməliyyatlar 1 il
 33. R15 Nəcisi saxlaya bilmə- məkanal  sfinkterin        III-IV dərəcəli        çatışmazlığı,əməliyyatlardan sonrakı vəziyyət 1 il
 34. T92.6Yuxarı ətrafın trav-matik amputasiyasının nəticələrireabilitasiya                dövründə (protezə adaptasiya) 1 il
 35. T93.6Aşağı ətrafın travmatikamputasiyasının nəti- cəsireabilitasiya                dövründə (protezə adaptasiya) 1 il
36.Z89.0-Z89.9Ətrafın olmamasıreabilitasiya                dövründə (protezə adaptasiya)1 il
37.Q65.0-Q65.9Budun anadangəlmə deformasiyalarıəməliyyatdan                  sonrakı fiksasiya dövrü1 il
Dermatologiya
 38. L20.8 Digər atopik derma- titlərağır dərəcəli və ya uzun müddət (bir aydan artıq) immunosupressiv tera- piya alan xəstələr 6 ay
39.L40.1Generalizə olunmuş pustulyoz psoriaz 6 ay
40.L40.5Artropatik psoriazkəskin1 il
41.L28.2Herb pruriqosu 6 ay
 42. L13.0Herpesə bənzər der- matit. Dürinq xəstəliyi kəskinləşmə dövründə 1 il
 43. Q80.3Anadangəlmə bullyoz ixtiozşəkilli eritrode- rmiya təhsilini bitirənədək
44.Q81.2Distrofik bullyoz epi- dermoliz təhsilini bitirənədək
12345
 45. E83.2Sink   mübadiləsinin pozuntusu, entero-patik akrodermatit ağır formalı 6 ay
46.L93.0Diskşəkilli qırmızı qurd eşənəyikəskin1 il
47.L94.0Lokal sklerodermiyakəskin1 il
48.Q82.1Piqment  kseroder- miyası 1 il
Kardiologiya
 49. I01.0-I01.9Ürəyin cəlb olunması ilə müşahidə olunan revmatik qızdırmatez-tez residivləşən aktiv fazada olan revmatizm. Ürək çatış- mazlığı ilə II-III dərəcə 1 il
  50.  I02.0-I02.9  Revmatik xoreyaağır forma, davamlı kontrol edilməyən dav- ranış (hiperkinezlər, koordinasion hərəkət pozuntusu, psixi dəyi-şikliklər)  1 il
 51. I10 Essensial   (birincili) hipertenziyaürək və digər orqanların çatışmazlığı ilə müşa-yiət olunan bədxassəli hipertenziya 1 il
 52. I11.0-I11.9 Ürəyin   hipertenziv xəstəliyiürək və digər orqanların çatışmazlığı ilə müşa- yiət olunan bədxassəli hipertenziya II-III dərəcə 1 il
53.I33.0Kəskin və yarımkəskin infeksion endokarditürək çatışmazlığı, II-III dərəcə1 il
54.I34.1Mitral qapağın düş- məsi (prolapsı)ürək çatışmazlığı, II-III dərəcə1 il
55.I40.0İnfeksion miokarditürək çatışmazlığı, II-III dərəcə1 il
 56. I42.0-I42.9 Kardiomiopatiyaürək çatışmazlığı, II-III dərəcə 3 il
 57. I44.1-I44.2İkinci dərəcəli, yaxud tam qulaqcıq-mədəcik (atrioventrikulyar) blo- kadası ürək çatışmazlığı, II-III dərəcə 1 il
12345
 58. I47.0-I47.9 Paroksizmal                taxikar- diyaürək vurğularının sayı 50-dən aşağı, tez-tez tutmalarla müşahidə olunan 1 il
 59. I48 Qulaqcıqların                   fibril- yasiyası və titrəməsiürək vurğularının sayı 50-dən aşağı, tez-tez tutmalarla müşahidəolunan 1 il
 60. I49.0 Mədəciklərin                fibrilya- siyası və titrəməsiürək vurğularının sayı 50-dən aşağı, tez-teztutmalarla                müşahidə olunan 1 il
61.I50.0-I50.9Ürək çatışmazlığıürək çatışmazlığı, II-IIIdərəcə1 il
 62. I51.8Digər dəqiq göstəril- məmiş ürək xəstə- likləri pankardit, ürək çatış- mazlığı, II-III dərəcə 1 il
 63. Q20-Q28Qan dövranı siste- minin anadangəlmə anomaliyaları (inkişaf qüsurları)ürək çatışmazlığı, II-III dərəcə, septik fəsadlar olmaqla, kiçik və böyük qan dövranı pozuntusu 1 il
  64.  M05.3Digər orqan və sis- temlərin cəlb olunması ilə müşayiət edilən revmotoid artrithərəkətin məhdudlaş- ması, oynaqların kobud morfofunksional pozun- tusu  3 il
   65.   M08.0-M08.9   Gənclik (yuvenil) artritihərəkətin məhdudlaş- ması, oynaqların kobud morfofunksional pozun- tusu, poliorqan zədələn- məsi ilə (uveit, qlomeru- lonefrit, hepatospleno- meqaliya və s.)   1 il
 66. M32.1;M32.8; M32.9 Sistem qırmızı qurde- şənəyifasiləsiz resedivləşən gediş, yüksək fəallıq, tez-tez təkrarlanan poliorqan krizlər ilə təhsilini bitirənədək
  67.  M33.0-M33.9  Dermatopolimiozitfasiləsiz resedivləşən gediş, dayaq hərəkət sisteminin yüksək funk- sional pozuntusu və prosesin daxili orqan- lara təsiri  2 il
12345
  68.  M.34.0-M34.9  Sistemli sklerozfasiləsiz resedivləşən gediş, dayaq hərəkət sisteminin    yüksək funksional pozuntusu və prosesin daxili orqan-lara təsiri  2 il
Nefrologiya
   69.   N00.0-N00.9  Yumaqcıq xəstəlikləri, kəskin nefritik sindromağır gedişli, arterial hipertoniya, oliquriya, hematuriya, azotemiya. Bazis terapiyası, ağırlı- ğından asılı olaraq hormonal terapiyanınqoşulması, 3-6 ay ərzində   6 ay
 70. N03.0-N03.9 Xroniki                 nefritik sindromuxronik gedişli, uzun- müddətli hormonal və immunosupressiv tera- piya 1 il
   71.   N04.0-N04.9   Nefrotik sindromkəskin və xroniki qlomerulonefrit nefrotik sindromla,                   Ödemsindromu, oliquriya, hormonal terapiya. 6 ay və  xəstəliyin daha uzungedişatından    asılı olaraq   1 il
  72.  N11.0-N11.9 Xroniki           tubulointers- tisial nefrittez-tez residivləşən, dizuriya, davamlı leyko- situriya, sidikqaçırtma. Uzunmüddətli antire-sidiv terapiya  1 il
 73. N17.0-N17.9Kəskin böyrək çatış- mazlığıazotemiya, anemiya, hipertoniya,                 anuriya,hemodializ 6 ay
 74. N18.0-N18.9Xroniki böyrək xəs- təliyiuremiya, hipertoniya, anemiya, poliuriya, davamlı hemodializ 1 il
 75. Z94.0 Transplantasiya olun- muş böyrəyin olmasıuzunmüddətli                 nəzarət, davamlı hormonal vəinmmunosupressiv tera- piya 1 il
12345
Onkologiya
      76.      C00-C97      Bədxassəli şişləruzun müddət immuno- supressiv terapiyanın (kimyəvi-dərman, şüa və başqa növ tera- piyalar) istifadə olun- duğu halda (1 aydan çox müddətdə) və bu müalicənin istifadəsi ilə bağlı yan təsirlərin (fəsadların) və arzu- olunmaz reaksiyaların olduğu hallarda, trans-plantasiyadan sonrakı vəziyyətdə      1 il
Travmatologiya və ortopediya
77.S72.0-S72.9Bud sınığısümüyününimmobilizasiya tindəmüddə-6 ay
 78. S82.0-S82.9Aşıq-baldır oynağı dadaxil olmaqla, baldır sümüklərinin sınığıimmobilizasiya tindəmüddə- 6 ay
 79. S92.0-S92.9Aşıq-baldır  oynağı sınığı istisna olmaqla,ayağın sınığıimmobilizasiya tindəmüddə- 4 ay
  80.  Q66.0-Q66.9  Pəncənin anadangəl- mə deformasiyalarıağır formalı (ortopedik ayaqqabı ilə korreksiya olunmayan);cərrahi müdaxilədən sonra immobilizasiya müddətində  1 il
 81. Q72.0Aşağı ətrafın (ətraf- ların) anadangəlmə tam olmamasıprotezləşmə və digər köməkçi vasitələrlə hərəkət etmək mümkünolmadıqda təhsilini bitirənədək
  82.  Q77.0-Q77.9 Onurğanın və borulu sümüklərin böyümə defekti ilə osteoxon- drodisplaziyasıköməkçi vasitələrlə belə hərəkət etmək mümkün olmadıqda;cərrahi müdaxilədən sonra immobilizasiya müddətində  1 il
  83.  Q78.0 Natamam osteoge- nez, sümüklərin ana- dangəlmə kövrəkliyi, osteopsatirozköməkçi vasitələrlə belə hərəkət etmək mümkün olmadıqda;cərrahi müdaxilədən sonra immobilizasiyamüddətində  1 il
       
12345
  84.  Q78.8 Digər dəqiqləşdirilmiş osteoxondrodisplazi- yalarköməkçi vasitələrlə belə hərəkət etmək mümkün olmadıqda;cərrahi müdaxilədən sonra immobilizasiya müddətində  1 il
  85.  Q78.9  Dəqiqləşdirilməmiş osteoxondrodisplaziyaköməkçi vasitələrlə belə hərəkət etmək mümkün olmadıqda;cərrahi müdaxilədən sonra immobilizasiya müddətində  1 il
 86. M91.1Bud sümüyü başının yuvenil       osteo-xondrozu (Leq-Kalve- Pertes) müalicə müddətində 1 il
87.M86.0-M86.9Osteomielitmüalicə və           immobili- zasiya müddətində6 ay
 88. M41.0-M41.9 Skoliozağır   formalı  III-IV dərəcəli, ağrı simptomuilə.  Cərrahi      müalicə zamanı 6 ay
89.A18.0Sümük və oynaqlarınvərəmimüalicə və           immobili-zasiya müddətində6 ay
   90.   T20-T32  Termiki      və           kimyəvi yanıqlarIII-IV dərəcəli müalicə müddətində və sərbəst hərəkətə mane olan aşağı ətrafların kelloid toxumaları əmələ gəl- dikdə (cərrahi əməliy- yatla aradan qaldırılanaqədər)   6 ay
Psixiatriya
 91. F20.6Şizofreniyanın                   sadə tipikəskinləşmə mərhələ- sində, qeyri-adekvat davranış 1 il
92.F48.0Nevrasteniyaağır formalı1 il
 93. F90.1 Hiperkinetik davranış pozuntusuağır formalı, davamlı və impulsiv olan davranış pozuntusu. Dissosialdavranışın olması 1 il
        
12345
94.F93.1Uşaq yaşında fobik həyəcan pozuntusuağır        formalı, atakın olmasıpanik1 il
 95. F95.2Vokalizmlərin və çox- saylı motor tiklərinin kombinasiyası turetta sindromu 1 il
96.F98.0Qeyri-üzvi enurezmənşəligündüz1 il
97.F98.1Qeyri-üzvienkoprezmənşəligündüz1 il
PsixiatriyaSağlamlıq imkanları məhdud (əqli gerilik) şəxslər üçün tədris proqramı ilə evdə təhsilin təşkili
  98.  F02.8Başqa rubrikalarda təsnif edilən, digər dəqiqləşdirilmiş xəs- təliklər                zamanı demensiya epilepsiya, əqli geriliyin səviyyəsi (İQ) 50-dən aşağı olmadıqda  1 il
  99.  F70.1Yüngül dərəcəli əqli gerilik, qulluq və müalicə tələb edən ciddi davranış pozun-tusu ağır formalı, davamlı və impulsiv olan davranış pozuntusu  1 il
  100.  F70.0  Yüngül dərəcəli əqli gerilika)              gündüz enurezi və enkoprezi;b)        dayaq-hərəkət apara- tının ağır pozuntusu (serebral iflicin ağırforması)  1 il
       

XALQ.AZ